I området kring Kiruna i norra Sverige ligger världens största gruva för brytning av järnmalm. Kirunagruvan har varit i drift sedan 1860-talet och är idag en av världens modernaste anläggningar inom gruvindustrin. Den sysselsätter även stora delar av arbetskraften i området. I nuläget pågår sedan många år tillbaka en omfattande flytt av delar av Kiruna stad, då det finns risk för ras i samband med gruvdriften.

Säkerhetsrisker med skivrasbrytning

Den metod för brytning av järnmalm som används i Kirunagruvan kallas skivrasbrytning. Metoden innebär att brytningen sker under jord, till skillnad från t.ex. dagbrottsbrytning. Skivrasbrytning innebär i korthet att borrning och sprängning sker underifrån malmkroppen, varefter malmen faller ner och fraktas ut ur gruvan. I samband med detta bildas markdeformationer, vilket innebär att marken sjunker ihop ovanifrån. Detta medför stora säkerhetsrisker för människor som vistas i dessa områden.

Omfattande flytt

Under 2003 upptäckte LKAB, bolaget som ansvarar för gruvdriften i området, att risken för ras i omkringliggande områden var större än man först trott. Året därpå kommunicerades att man skulle vara tvungen att flytta delar av Kiruna stad. Ersättning för intrång på fastigheter som inte ägs av gruvbolaget är reglerat i lagtext. Detta innebär att gruvbolaget LKAB måste betala för flytten av staden. Totalt rör det sig om hela centrumkärnan, 6 000 boende och 160 företag i området. Även kyrkan och samhällsfunktioner som exempelvis skola och sjukhus påverkas av flytten. Det handlar alltså om en enorm stadsomvandling som sker i etapper och väntas pågå till minst år 2035.

Den nya stadskärnan kommer byggas upp tre kilometer öst om nuvarande placering, medan nya bostadsområden växer fram i olika delar runt omkring Kiruna. Ett parkliknande område kommer anläggas mellan bebyggelseområdena och gruvan för att undvika att gruvområdet kommer för nära bostadsområden. I april 2020 hade 11,3 miljarder kronor betalats ut av gruvbolaget och ytterligare 17 miljarder kronor finns avsatta för projektet. Vad slutsumman av stadsomvandlingen kommer hamna på är dock för tidigt att spekulera i.